งานนี้กระทบมอเตอร์ไซค์แบบเต็มๆ เพราะล่าสุด ครม.มีมติปรับโครงสร้างจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ทำให้กระทบราคามอเตอร์ไซค์ใหม่ 200 – 1,500 บาท/คัน

อัตราภาษีใหม่ประกอบด้วย

1) รถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า จะคิดอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 1

2) รถจักรยานยนต์ทั้งแบบที่ใช้น้ำมันและแบบไฮบริด แยกเป็น

  • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 1 
  • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตรแต่ไม่เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 3 
  • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 5
  • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 9 
  • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 18

3) รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิต หรือ นำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยขายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในประเทศ และไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ไม่เลิกการวิจัย พัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ จะไม่เสียภาษี 

4) รถจักรยานยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ คิดอัตราภาษีร้อยละ 20 

การจัดเก็บดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2572

โดยจะเริ่มปรับราคาตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเพิ่มแน่นอนคือ รถครอบครัว มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นประมาณคันละ 200 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง หรือ รถครอบครัวกึ่งสปอร์ต และรถจักรยานยนต์ประเภทออฟโรด มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นคันละ 1,500 บาท และรถจักรยานยนต์ประเภทอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *