Honda Leasing ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน

ลงทะเบียน Honda Leasing

เริ่มลงทะเบียน 3 เมษายน – 17 เมษายน 2563

ปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ท่านได้รับ และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะเร่งดำเนินการให้กับคุณลูกค้า

เอกสารประกอบการลงทะเบียนออนไลน์

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ลงนานรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุข้อความ “ขอพักชำระหนี้”
  • เอกสารแสดงอาชีพ เช่น บัตรพนักงาน
  • หลักฐานแสดงการลดลงของรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *